phil

Phil Williams

Coreograffydd rhyngwladol a chyfarwyddwr artistig Theatr Ddawns Cascade yw Phil Williams. Hyfforddodd yn Ysgol Dawns Gyfoes Llundain ac yn nes ymlaen, ymunodd â’u cwmni teithiol 4D. Ar ôl graddio, ymunodd Phil â Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, gan deithio’n helaeth yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Yn ystod ei chwe blynedd gyda’r cwmni, fe luniodd dri gwaith i dymhorau Llwybrau Amgen CDCCymru. Dychwelodd Phil i CDCCymru yn 2011 fel Cyfarwyddwr Sesiynau Ymarfer. Bu Phil yn gyfarwyddwr prosiect ac yn goreograffydd i brosiectau Plunge CCDCymru a’u Ensemble i Raddedigion, gan deithio’n helaeth ledled Cymru.
Derbyniodd Nod y Celfyddydau am waith neilltuol â phobl ifainc ac yntau wedi creu llawer o gynyrchiadau ar raddfa fawr megis ‘Carmina Burana’ a ‘Scheherazade’.
Ymhlith sefydliadau eraill, mae Phil wedi cydweithio ag Opera Cenedlaethol Cymru, National Theatre Wales, Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru, Tilted Productions, Stem Dance Bangalore, DanceWorx Dehli a Mumbai, Theatr Ddawns Silesia, Theatr Na Nog, Canolfan Mileniwm Cymru, Red and Black Films, Theatr Mercury, Making Music a Waking Exploits.
Cyfarwyddwr sefydlu Cwmni Perfformio Shock n Awe yw Phil. Gyda’r cwmni hwn yr enillodd Wobr Herald Angel 2011 yng Ngŵyl Caeredin.
Ef hefyd oedd cyfarwyddwr artistig Flights of Fancy ar gyfer dathliad Canmlwyddiant Theatr Park a Dare a enwebwyd ar gyfer un o Wobrau Theatr Cymru.
Fel cyfarwyddwr artistig y cwmni newydd o Gymru, Theatr Ddawns Cascade, mae’n parhau i gydweithio â dawnswyr, coreograffwyr a chyfansoddwyr rhyngwladol.
Mae Phil wedi addysgu a gwneud gwaith mewn gwledydd sy’n cynnwys India, Japan, Ciwba, Gwlad Pwyl, Lithwania a’r DU.

 

Jasper

Jasper van Luijk

Astudiodd Jasper van Luijk (1987) y ddawns yn Academi Ddawns ArtEZ. Pan nad oedd ond 24 oed fe’i dewiswyd gan Korzo i gymryd rhan yn y digwyddiad Voorjaarsontwaken 2011 i greu coreograffi. Arweiniodd hyn at y darn Too many new beginnings a dderbyniodd glod mawr.
Wedi’i gomisiynu gan gynyrchiadau Korzo, creodd y deuawd About There and Here a berfformiwyd am y tro cyntaf yng Ngŵyl Ddawns yr Iseldiroedd 2012. Yn ystod yr un tymor, creodd ddarnau i Brand New #3 (cywaith rhwng Conny Janssen Danst en Dansateliers), Festival a/d Werf (a gydgynhyrchwyd gan Generale Oost/De Dansers) ac i Seminar Hakibbutzim yn Israel. Yn 2012, derbyniodd Jasper Wobr Goreograffi ITs, gwobr am dalent ymhlith y rhai sy’n graddio mewn coreograffi.
Ar ôl graddio, penderfynodd ganolbwyntio ar goreograffi’n llawn amser. Gyda Korzo, creodd waith i Here We Live And Now 2012, 2013, a CaDance 2013. Deilliodd Quite Discontinuous o Generale Oost a Dansateliers ac fe’i dewiswyd ar gyfer taith Dance Roads i leoedd fel Canada, Twrin a Bordeaux. Dangosodd ArtEZ ran o’r darn ar gyfer eu perfformiad diwedd y flwyddyn.
Thema ganolog yn ei waith yw symudiadau sy’n cael eu cynhyrchu gan gymdeithas. Mae Jasper hefyd yn rhoi cryn bwyslais ar berfformio ‘yn y foment’, creu sefyllfaoedd ar y llwyfan lle bydd y perfformwyr yn gwneud penderfyniadau yn y man a’r lle a thrwyddynt yn gallu synnu a dylanwadu arnyn nhw eu hunain yn ogystal â’r gynulleidfa.
Ar hyn o bryd, mae Yonder yn teithio theatrau yn yr Iseldiroedd a bydd yn teithio dramor ym mis Mai 2016 i Bucharest, Bordeaux, Caerdydd a Thwrin gyda Dance Roads, llwyfan teithio Ewropeaidd. Ar ben hynny, mae Jasper yn brysur yn ymchwilio i’w berfformiad newydd The Definition of Now, cywaith rhwng y cynllunwyr clyweledol Marcel Wierckx, Robert Groenewald a’r dawnsiwr Jefta Tanate. Bydd y gwaith yn cael ei berfformio am y tro cyntaf ar 30 Medi yn Utrecht gan deithio theatrau’r Iseldiroedd yn ystod hydref 2016. Yn ystod y gwanwyn, bydd yn creu After the Storm i fyfyrwyr trydedd flwyddyn Ysgol Ddawns ArtEZ ym mis Mai a Mehefin 2016 fel rhan o’u cyfres o berfformiadau graddio.

 

Jem Profile Picture

Jem Treays

Hyfforddodd Jem yn Laban a Choleg Celfyddydau Dartington. Mae wedi coreograffu i Gwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, Opera Cenedlaethol Cymru, National Theatre Wales, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru, NoFitState Circus a GaggleBabble.
Dros y 15 mlynedd diwethaf mae wedi bod yn gyfarwyddwr mewnol ar gyfer symudiad yn Theatr Iolo Caerdydd ac, ar hyn o bryd, mae’n artist cyswllt.
Yn ystod haf 2013, ef oedd cyfarwyddwr symudiad ar gyfer Paul Bunyan (Opera Cenedlaethol Ieuenctid Cymru) a enwebwyd ar gyfer Gwobr South Bank Sky Arts.
Jem yw cyfarwyddwr artistig Cynyrchiadau Run Ragged, gan fynd â gweithiau dawns ar daith i ddifyrru cynulleidfaoedd teuluol o gwmpas Cymru. Yn ddiweddar, creodd Jem and Ella, deuawd gyda’i ferch, oedd ar y rhestr fer ar gyfer Cynhyrchiad Dawns Gorau 2015.
Rhwng 1997 a 2011, bu’n gweithio yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru fel uwch-ddarlithydd ym maes Symudiad.

Maria Fonseca

Maria Fonseca

Artist dawns o Bortiwgal yw Maria a hyfforddodd yng Nghanolfan Stiwdio Llundain. Yn ei harddegau, bu Maria’n perfformio yn y sioe gerdd deithiol Morangos com Açucar ao Ritmo da Amizade. Yn ei blwyddyn olaf yng Nghanolfan Stiwdio Llundain bu’n arbenigo mewn dawns gyfoes ac ysgrifennodd draethawd hir am Ysbrydolrwydd a Dawns sy’n bwnc sydd o ddiddordeb mawr iddi.
Erbyn hyn, nid gwaith yn unig yw dawns iddi, ond ffordd o fyw, yn gyfrwng ar gyfer iechyd, hunanddarganfod a chydbwysedd.
Ers graddio, mae Maria wedi gweithio ag amrywiaeth eang o artistiaid masnachol a chyfoes gan gynnwys John Ross Dance | NACA, Protein Dance, Nuno Silva, Rizzle Kicks, Adidas- Ivan Blackstock, BBC2, Jean Abreu a Russell Maliphant. Mae ei gweithiau personol yn cynnwys Muladhara, Red Tears ac yn ddiweddar, mae wedi coreograffu IDADE, the beauty of ageing.

Miyako Asano

Miyako Asano

Daw Miyako o Nagano, Japan. Fe’i hyfforddwyd yn glasurol yn Academi Fale Hakucho cyn symud i Ewrop i raddio o Codarts, Academi Ddawns Rotterdam yn 2009. Yn ystod ei chyfnod yn yr Iseldiroedd, bu Miyako’n cydweithio ag amrywiaeth eang o goreograffwyr ar wahanol brosiectau. Mae Miyako’n dal i addysgu a choreograffu yn Academi Fale Hakucho pan fydd hi yn Japan. Mae ei gwaith coreograffi wedi’i berfformio mewn cystadlaethau bale rhyngwladol pwysig.
Symudodd Miyako i’r DU yn 2013 ac mae wedi gweithio ar sawl perfformiad ers hynny, gan gynnwys y gweithiau nodedig Danceroom Spectroscopy gyda Dr David Glowacki, La boite à joujoux yn Opera National de Lorraine ac One Side to the Other gydag Akram Khan a Sasha Milavic Davis yng Nghanolfan Lowry.

 

Faith Prendergast

Faith Prendergast

Dechreuodd Faith Prendergast ddawnsio’n ifanc iawn gan ymddiddori’n fawr mewn bale. Yn dilyn yn ôl traed aelodau eraill o’i theulu, parhaodd i hyfforddi mewn bale, tap, jazz, hip hop a flamenco drwy gydol ei harddegau a bu’n ddigon ffodus o fynychu rhaglenni haf dwys gan gynnwys ABT Efrog Newydd, Juilliard, Ballet West ac Ysgol Ddawns San Ffrancisco (YDdSFf).
Ar ôl gadael yr ysgol uwchradd, parhaodd Faith ei hyfforddiant yn YDdSFf dan gyfarwyddyd gofalgar Summer Lee Rhatigan. Dyma le y darganfu ei diddordeb mewn dawns gyfoes, gwaith byrfyfyr a gwaith creu. Gyda’r bwriad o helaethu ei gwybodaeth yn greadigol ac yn dechnegol, symudodd i Lundain i fynychu Ysgol Rambert ac mae’n byw yn Llundain er 2010.
Ers graddio mae wedi cydweithio â Vivien Wood (Exile), Leila McMillan (Family Portrait), Theatr y Royal Court (The Internet is Serious Business), Arthur Pita (The Little Match Girl) a Sally Marie (I Loved You and I Loved You). Yn ogystal â dawnsio’n broffesiynol, mae gan Faith lawer o hobïau/swyddi eraill gan gynnwys gweu (yn angerddol), canu’r ukulele, tai tshi a’i hymwneud â chaffi Muxima.

 

Jamie Morgan

Jamie Morgan

Ym Mhort Talbot yn ne Cymru mae cartref Jamie. Hyfforddodd yn Ysgol Dawns Gyfoes Gogledd Lloegr yn Leeds lle enillodd radd BPA (Anrhydedd). Aeth yn ei flaen wedyn i ennill Diploma Ôl-raddedig drwy Gwmni Dawns Transitions, y cwmni i ôl-raddedigion yn Trinity Laban yn Llundain. Ers hynny, mae Jamie wedi gweithio’n broffesiynol gyda chwmnïau a choreograffwyr niferus megis Jean Abreu, Jorge Cresis, James Wilton, Hagit Yakira, Adaire to Dance, Jo Fong a Theatr Ddawns C-12.

 

Albert Garcia

Albert Garcia

Wedi’i eni yn Sbaen, hyfforddodd Albert yn glasurol yn Conservatori Superior de Dansa Illes Balears, cyn hyfforddi mewn dawns gyfoes yn Conservatori Superior de Dansa de l’Institut del Teatre yn Barcelona.
Mae Albert wedi gweithio â Dawns Gwyn Emberton (Y DU), Cwmni James Cousins (Y DU), Icosaèdre Danse Compagnie (Ffrainc), IT Dansa Jove Companyia (Barcelona), a Tanzkompanie Oper Graz (Awstria) gan berfformio mewn gweithiau gan amrywiaeth o goreograffwyr gan gynnwys James Cousins, Alexander Ekman, Ohad Naharin, Rafael Bonachela, Stijn Celis, Sidi Larbi Cherkaoui, James Wilton, Natalia Horecna, Itamar Serussi, Tilman O’Donnell, Rosana Hribar, Catherine Allard, Marilen Iglesias-Breuker, Jiří Kylián, Luc Petton a Darrel Toulon.

Mae Albert yn hollol gymwysedig mewn gwahanol dechnegau a dulliau gwaith egni holistig. Ar hyn o bryd, mae’n addysgu Dull Noitome mewn gweithdai a dosbarthiadau a ddatblygwyd yn ofalus ganddo yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf mewn ysgolion yn Awstria a’r UE tra roedd yn parhau i berfformio’n llawrydd yn y DU. www.noitometanzweg.com

 

Harriet Riley

Harriet Riley

Yn wreiddiol o Ddyfnaint, astudiodd Harriet Offerynnau Taro Cerddorfaol yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Mae ganddi brofiad o amrywiaeth o genres, o gerddoriaeth fyd a cherddorfaol i’r band jazz-ffync Tezeta a’r deuawd offerynnau taro cyfoes Malleticious.
Mae Harriet yn gweithio mewn nifer o brosiectau theatr a dawns gan chwarae offerynnau taro fel unawdydd gan gynnwys ei chwmni theatr Thimble Theatre a gynhyrchodd berfformiad yn ddiweddar o’u sioe Walk Ashore yn Circomedia lle gwerthwyd pob tocyn.
Mae wedi derbyn gwobr yr Uwch-unawdydd ar gyfer Cerddoriaeth yn y Fro 2012 a gwobr cerddoriaeth siambr McGrenery 2014. Yn ystod y ddwy flynedd ers iddi raddio, mae’n gweithio fel cerddor llawrydd ym Mryste.